Общи условия

Общи условия на „Гет Фит Академи“ ООД

  

Настоящите условия са в сила от 25.11.2022 година.  

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството „Гет Фит Академи“ ООД, предлагащо услугите, от друга.   

„Гет Фит Академи“ ООД предлага редица услуги, свързани с различни проекти. Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, които Дружеството предлага. 

Регистрацията на уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим Потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на поръчки и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството.  

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.  

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайта на Дружеството,  като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и Потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни, с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате поръчки на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:  

 • Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на Дружеството, а именно гр. София, п.к. 1799, район Младост, ж.к. „Младост 4“, бул. „Александър Малинов“ № 78;  
 • Чрез  електронната  поща,  изпращайки  съобщение  на  e-mail адреса:   info@getfitacademy.bg;
 • Или по телефон:  +359887557756.

 

За повече информация относно правата на Потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно секция VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.  

   I. Дефиниции  

 1. „Търговец“, „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице „Гет фит Академи“ ООД, ЕИК: 207167819, със седалища и адреси на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1799, район Младост, ж.к. „Младост 4“, бул. „Александър Малинов“ № 78, администратор на уебсайта https://getfitacademy.bg  , коeто предоставя обучителни модули, наричани „Програми“, като част от своята търговска или професионална дейност.  
 2. „Потребител/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са закупили продукт или програма от уебсайта.

  II. Поръчка и Записване за Програма  

Преди Потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия,  

Дружеството предоставя достъп до настоящите Общи условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на процеса на покупка.  

Дружеството предлага на своите Потребители услуги по обучение в сферата на здравословното хранене и физическите тренировки.

За целта трябва да се осъществи покупка на сайта на  Дружеството, след което потребителите получават достъп до секретна Фейсбук група, където се провеждат занятията. Необходимо е да се попълни формуляр при поръчка, който включва:  

 • потребителско име, имейл адрес, телефон и град;  
 • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета.   

  

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на Потребителя с цел достъп до услугите на Дружеството.   

Направеното публично предложение се счита за прието от Потребителя със записването му към съответната програма. Дружеството изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за на Потребителя, който е-mail се изпраща на посочения от последния електронен адрес.  

Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифите за такси за всяка една от възможните опции за участие. 

Страни по сделката са Дружеството и съответния Потребител /при деца до 14-годишна възраст –родител или настойник на Потребителя/.   

  III. Такси   

Таксите за участие в Програмата са посочените на официалния сайт-  https://getfitacademy.bg

Таксите могат да бъдат заплатени с кредитна/дебитна карта и по банков път. При онлайн заплащане с карта не е необходимо да се регистрирате.  

Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).   

Таксите за участие, представени на официалните сайтове, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Потребителя.  

IV. Методи за плащане  

При осъществяване на поръчката трябва да изберете един от следните методи за плащане:  

 • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на Вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.  
 • Плащане по банков път- Можете да платите чрез банков превод по следната банкова сметка: 

IBAN BG51 UNCR 7000 1525 1192 88

BIC: BGUNCR

Банка: УниКредит Булбанк АД

Титуляр: Гет Фит Академи ООД

 • За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:  
  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации;  
  • Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.  

 

V. Права на интелектуална собственост  

По време на Програмите, Потребителят ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Потребителят може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си в съответната Програма. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.  

Уебсайтът https://getfitacademy.bg принадлежи и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтът, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.  

VI. Право на отказ  

Потребителят има право да се откаже от участието си в Програмата, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14 дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Потребителя. Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от Дружеството на имейл съобщение за потвърждаване записването за Програматаа на Потребителя, който имейл се изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес.   

Когато Потребителят желае да се откаже от обучението, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на Дружеството за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.   

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от последния имейл адрес на за кореспонденция.  

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответната Програма.  

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Потребителя по канала, по който е извършено плащането – с кредитна/дебитна карта или по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането или по банков път, в зависимост от техническите изисквания и ограничения на Борика при възстановяване на сумите директно по карта в определен срок. Дружеството може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Потребителят изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Потребителя.  

Потребителят може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора.  

VII. Изменения на условията   

Дружеството има правото да променя или заменя настоящите Общи условия.  

При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Потребители в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Потребителите електронни адреси.  

Когато Потребителят не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от участието си в Програмата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.  

Потребителят може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до Дружеството писмено уведомление в 1 месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес. Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.  

Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Потребителя, когато Потребителят е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението.  

Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.  

VIII. Изключване от „Гет Фит Академи“ ООД 

„Гет Фит Академи“ ООД запазва правото си едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати участието на Потребител като изключи последния от секретната Фейсбук група за обучения, ако той:  

 • с поведението си смущава  процеса и пречи на лектора и останалите участници;  
 • проявява агресивно или неприемливо поведение по време на събития или в затворената група;  
 • не спазва правилата на групата и условията, на които се е съгласил.  

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл Потребителят не промени поведението си, той ще бъде отстранен от Програматаа и от групите в социалните мрежи. Отстраняването се изразява в спиране на достъпа на участника до Програмата, групата и залите на Дружеството. В случай на прекратяване на участието поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържи таксите за участие съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Потребителя, ще бъдат върнати.  

IX. Потребителски жалби и сигнали  

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Потребителите  имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.  

X. Кореспонденция  

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Потребителите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.  

XI. Заключителни разпоредби  

Всички спорове между Дружеството и Потребителите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.  

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.  

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.   

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за Потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.  

Дружеството предлага на своите Потребители услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес.   

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!